Technik transportu kolejowego

organizowanie i prowadzenie ruchu pociągów, obsługiwanie sterowania ruchem kolejowym

Symbol cyfrowy zawodu 311928
Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Naszą szkołę łączą porozumienia o współpracy z firmami PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Budimex S.A.

Opis zawodu:
 • organizowanie i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
 • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej
 • planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych
 • zarządzanie taborem kolejowym
 • przygotowanie do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
 • zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów
Uzyskane kwalifikacje:
 • TKO.07 – organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
 • TKO.08 – planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
Przedmiot rozszerzony:
 • język angielski
Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki
Przedmioty zawodowe:
 • podstawy ruchu kolejowego
 • infrastruktura kolejowa
 • kolejowe pojazdy szynowe
 • eksploatacja handlowa kolei
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym
 • język niemiecki zawodowy
 • technika ruchu kolejowego
 • odprawa pociągów na stacji
 • działalność usługowa kolei
 • technologia i organizacja pracy stacji
 • umiejętności dodatkowe
Praca dla absolwentów kierunku „technik transportu kolejowego”

Nasza szkoła otrzymała list od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w którym informuje on, że w najbliższych latach w Polsce wystąpi zapotrzebowanie na pracowników wykonujących zawód maszynisty kolejowego.

Spowodowane jest to tzw. „demograficzną luką pokoleniową” oraz przywilejami emerytalnymi tej grupy zawodowej. W czwartym kwartale 2016 roku czynni zawodowo maszyniści w wieku 50 lat i powyżej stanowili 57% kadry. Najprawdopodobniej większość tych osób w ciągu najbliższych lat przejdzie na emeryturę.

Aby uzyskać licencję pozwalającą na wykonywanie zawodu maszynisty, należy spełnić określone w ustawie o transporcie kolejowym warunki – niekaralność, określony wiek, wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne. Jednym z najważniejszych warunków jest odbycie szkolenia i zdanie egzaminu maszynisty.

Tymczasem program kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego zawiera wymagane zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej. Ułatwia to zdobycie zawodu maszynisty i podjęcie pracy.

Zachęcamy do nauki!