Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – nabór wniosków

wpis w: Aktualności | 0

Drodzy uczniowie!
na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM SZKOŁY BRANŻOWEJ ORAZ TECHNIKUM

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-w-ramach-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.

UWAGA! Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować (w dwóch egzemplarzach) i złożyć do 15 września do pani pedagog Eweliny Jaszczerskiej (pokój 211)

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

  1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
  2. w roku szkolnym 2020/2021:
  3. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

– I, II lub III klasę branżowej szkoły I stopnia

– I, II lub III klasę 4-letniego technikum,

– I lub II klasę 5-letniego technikum,

  1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;
  1. w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuował naukę w szkole branżowej lub technikum;
  2. uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których  mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”
  3. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2020/2021.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr 395/XXXIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 r.

Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu oraz deklarujący udział w projekcie.

Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.

Wydrukowany wniosek należy złożyć do 15 września do pani pedagog Eweliny Jaszczerskiej (pokój 211)

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!