15 maja 2023 r. ruszył elektroniczny nabór w systemie firmy Vulcan na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej, należy wybrać miasto (Gdynia), a następnie naszą szkołę – Technikum Transportowe (ZSE-T, Gdynia).

Punkt rekrutacyjny w naszej szkole będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

Materiał dotyczący naboru dostępny także na stronie Gdyni.

Nasze cele

W Technikum Transportowym stawiamy na kształcenie młodych ludzi w zakresie szeroko pojętych usług transportowych. Nauczamy zawodów z przyszłością, które zawsze będą potrzebne – tak długo, jak istnieć będzie nasza cywilizacja. Bowiem to właśnie transport jest jednym z jej najważniejszych elementów, można powiedzieć – jej krwiobiegiem.

Nasze kierunki

Nasi absolwenci mają szansę włączyć się w tę ważną działalność: logistycy będą planować przepływ towarów, podczas gdy spedytorzy zajmą się szczegółami ich przewożenia, pracownicy kolei będą transportować ludzi i ładunki, architekci krajobrazu zadbają o tereny zielone wokół nas, a technicy systemów i urządzeń energii odnawialnej zapewnią nam wszystkim czysty ekologicznie prąd elektryczny. Absolwenci Technikum Transportowego mogą więc z pewnością liczyć na znalezienie ciekawej, a jednocześnie pożytecznej i odpowiedzialnej pracy.

Na rok szkolny 2023/2024 szkoła organizuje nabór na kierunki:

Zachęcamy również do zapoznania się prezentacją na temat Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni – dostępną w załączniku na dole strony.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Skrócony harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:
Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentamiod 15 maja
do 20 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00
od 1 sierpnia
do 3 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zamiany szkół, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje
od 23 czerwca
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
————
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 12 lipca 2023 r.do 3 sierpnia 2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
do 18 lipca 2023 r.do 10 sierpnia 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych19 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 15 maja
do 24 lipca 2023 r.
od 1 sierpnia
do 11 sierpnia 2023 r.
Rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia poprzez dostarczenie do szkoły (o ile nie złożyli wcześniej):
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 20 lipca
do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00
od 14 sierpnia
do 17 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00 
18 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
18 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 28 lipca 2023 r.do 21 sierpnia 2023 r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dostępny w załączniku poniżej.