17 maja 2021 r. ruszył elektroniczny nabór w systemie firmy Vulcan na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej, należy wybrać miasto (Gdynia), a następnie naszą szkołę – Technikum Transportowe (ZSE-T, Gdynia).

Punkt rekrutacyjny w naszej szkole działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

Materiał dotyczący naboru dostępny także na stronie Gdyni.

Nasze cele

W Technikum Transportowym stawiamy na kształcenie młodych ludzi w zakresie szeroko pojętych usług transportowych. Nauczamy zawodów z przyszłością, które zawsze będą potrzebne – tak długo, jak istnieć będzie nasza cywilizacja. Bowiem to właśnie transport jest jednym z jej najważniejszych elementów, można powiedzieć – jej krwiobiegiem.

Nasze kierunki

Nasi absolwenci mają szansę włączyć się w tę ważną działalność: logistycy będą planować przepływ towarów, podczas gdy spedytorzy zajmą się szczegółami ich przewożenia, pracownicy kolei będą transportować ludzi i ładunki, architekci krajobrazu zadbają o tereny zielone wokół nas, a technicy systemów i urządzeń energii odnawialnej zapewnią nam wszystkim czysty ekologicznie prąd elektryczny. Absolwenci Technikum Transportowego mogą więc z pewnością liczyć na znalezienie ciekawej, a jednocześnie pożytecznej i odpowiedzialnej pracy.

Na rok szkolny 2021/2022 szkoła organizuje nabór na kierunki:

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Skrócony harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:
Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 17 maja
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia
do 5 sierpnia 2021 r.
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz możliwość złożenia nowego wniosku lub dokonania zmiany przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zamiany szkół, do których kandyduje
od 25 czerwca
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
————
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 14 lipca 2021 r.5 sierpnia 2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja
do 26 lipca 2021 r.
od 3 sierpnia
do 13 sierpnia 2021 r.
Rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia poprzez dostarczenie do szkoły (o ile nie złożyli wcześniej):
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
od 23 lipca
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
 od 17 sierpnia
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00 
23 sierpnia 2021 r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole2 sierpnia 2021 r.23 sierpnia 2021 r.
Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dostępny w załączniku na dole strony.

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.