15 maja 2024 r. ruszył elektroniczny nabór w systemie firmy Vulcan na stronie:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/

Aby zgłosić swoją kandydaturę do klasy pierwszej, należy wybrać miasto (Gdynia), a następnie naszą szkołę – Technikum Transportowe (ZSE-T, Gdynia).

Punkt rekrutacyjny w naszej szkole będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

Nasze cele

W Technikum Transportowym stawiamy na kształcenie młodych ludzi w zakresie szeroko pojętych usług transportowych. Nauczamy zawodów z przyszłością, które zawsze będą potrzebne – tak długo, jak istnieć będzie nasza cywilizacja. Bowiem to właśnie transport jest jednym z jej najważniejszych elementów, można powiedzieć – jej krwiobiegiem.

Nasze kierunki

Nasi absolwenci mają szansę włączyć się w tę ważną działalność: logistycy będą planować przepływ towarów, podczas gdy spedytorzy zajmą się szczegółami ich przewożenia, pracownicy kolei będą transportować ludzi i ładunki, architekci krajobrazu zadbają o tereny zielone wokół nas, a technicy systemów i urządzeń energii odnawialnej zapewnią nam wszystkim czysty ekologicznie prąd elektryczny. Absolwenci Technikum Transportowego mogą więc z pewnością liczyć na znalezienie ciekawej, a jednocześnie pożytecznej i odpowiedzialnej pracy.

Na rok szkolny 2024/2025 szkoła organizuje nabór na kierunki:

Zachęcamy również do zapoznania się prezentacją na temat Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni – dostępną w załączniku na dole strony.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Skrócony harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:
Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentamiod 15 maja
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca
do 24 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
————
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 5 lipca 2024 r.do 25 lipca 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
do 11 lipca 2024 r.do 1 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych12 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
2 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskiedo 16 lipca 2024 r.od 22 lipca
do 2 sierpnia 2024 r.
Rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia poprzez dostarczenie do szkoły (o ile nie złożyli wcześniej):
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00od 5 sierpnia
do 8 sierpnia 2024 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych22 lipca 2024 r.
do godz. 14.00 
9 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole22 lipca 2024 r.
do godz. 14.00
9 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 23 lipca 2024 r.do 12 sierpnia 2024 r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dostępny w załączniku poniżej.

Zarządzenie nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik 1: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Prezentacja na temat Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej