Regulaminy przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, że Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął 3 nowe regulaminy przyznawania stypendiów, podejmując uchwałę nr 682/LIII/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” współfinansowanych ze środków unijnych – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
 3. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków unijnych – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

  W załączeniu przekazujemy ww. regulaminy oraz treść uchwały.


Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią uchwały i załączników oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany, które ze sobą niosą. Najważniejsza dotyczy terminów składania wniosków – dla wszystkich wymienionych stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego termin ten upływa 15 lipca. W związku z tym, że w roku bieżącym to jest sobota, czyli dzień wolny, termin ten upłynie w dniu 17 lipca 2023 roku.

Generator wniosków zostanie udostępniony w drugiej połowie czerwca za pośrednictwem naszej strony internetowej – wówczas też ogłosimy informację o rozpoczęciu naboru.

Z poważaniem,
Sylwia Demczuk
Departament Edukacji i Sportu

Stypendia w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” na rok szkolny 2022/2023

Drodzy uczniowie!
na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM SZKOŁY BRANŻOWEJ ORAZ TECHNIKUM

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

https://des.pomorskie.eu/2022/08/17/stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-w-ramach-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-3/?doing_wp_cron=1661346139.1071500778198242187500

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.

UWAGA! Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować (w dwóch egzemplarzach) i złożyć do 15 września do pani pedagog Eweliny Jaszczerskiej (pokój 211)

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

 1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2021/2022:
 3. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

– I, II lub III klasę branżowej szkoły I stopnia

– I, II lub III klasę 4-letniego technikum,

– I, II lub III klasę 5-letniego technikum,

 1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;
 2. w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuował naukę w szkole branżowej lub technikum;
 3. uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których  mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”
 4. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr 395/XXXIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 r.

Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu oraz deklarujący udział w projekcie.

Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.

Wydrukowany wniosek należy złożyć do 15 września do pani pedagog Eweliny Jaszczerskiej (pokój 211)

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!

Pomoc uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 – zob. załącznik na dole strony.

Od 2 września 2022 r. panie pedagog udzielają w godzinach 8.00-16.00 wszelkich informacji dotyczących pomocy i stypendiów (pokój 211 – drugie piętro).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)

Informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta.

UWAGA! Termin składania wniosków o stypendia 1-15 września 2022.