Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z pózn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
LEGITYMACJA SZKOLNA

Należy:

  1. dokonać wpłaty na konto 52 1020 4900 0000 8102 3038 0974 z dopiskiem „Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej”; opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł;
  2. złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (formularz do pobrania w załączniku na dole strony);
  3. do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne;
  4. do podania należy dołączyć dowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji (zob. punkt 1).
DUPLIKAT ŚWIADECTWA

Należy:

  1. dokonać wpłaty na konto 52 1020 4900 0000 8102 3038 0974 z dopiskiem „Za wydanie duplikatu świadectwa”
  2. złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu świadectwa (formularz do pobrania w załączniku na dole strony); opłata za duplikat świadectwa wynosi 26,00 zł;
  3. do podania należy dołączyć dowód wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa (zob. punkt 1)
W sekretariacie szkoły nie przyjmuje się opłat.

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa / dyplomu