UCHWAŁA NR XVII/391/16
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, Technikum Transportowego, Szkoły Policealnej nr 3 w Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186 w Gdyni

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 1 i 3, art. 60 ust.1, art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2016 r. łączy się w Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186 w Gdyni następujące szkoły:
1) Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4 w Gdyni,
2) Technikum Transportowe w Gdyni,
3) Szkołę Policealną nr 3 w Gdyni.

§ 2. Akt założycielski Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Statut Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/391/16
Rady Miasta Gdyni
z dnia 9 marca 2016 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANSPORTOWYCH W GDYNI

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 1 i 3, art.58 ust 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

Z dniem 1 września 2016 r. tworzy się Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186 w Gdyni 81-216, w skład którego wchodzą następujące szkoły:

  1. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4
  2. TECHNIKUM TRANSPORTOWE
  3. SZKOŁA POLICEALNA NR 3

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

Gdynia, dnia 9 marca 2016 r.