Rodzice uczniów ZSET mogą do 30 października 2022 r. ubezpieczyć swoje dzieci, składka wynosi 38 zł za osobę.

Podaną kwotę należy wpłacić na konto UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA:

nr konta 32 1030 1944 7503 9981 8010 5599

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Uczeń powinien do 30 października 2022 r. dostarczyć wychowawcy kopię dowodu wpłaty na podane konto UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej ma charakter dobrowolny. Jednak ubezpieczenie jest ważne także podczas wycieczek, praktyki zawodowej i zajęć praktycznych.

Załączniki