Rodzice uczniów ZSET mogą do 12 października 2020 r. ubezpieczyć swoje dzieci, składka wynosi 38 zł za osobę.

Ze względu na pandemię pieniądze należy wpłacić na konto UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA:

nr konta 09103019447503998000923345

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Uczeń powinien do 12 października 2020 r. dostarczyć wychowawcy kopię dowodu wpłaty na podane konto UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej ma charakter dobrowolny. Jednak ubezpieczenie jest ważne także podczas wycieczek, praktyki zawodowej i zajęć praktycznych.

Ubezpieczenie na kwotę 10 000 zł.

Załączniki